REGULAMIN

 

1.     Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy ADIKU prowadzony przez: Adama Paciuszkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą i wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą ADIKU Adam Paciuszkiewicz adres ul. Zagórna 16/25 00-441 Warszawa NIP: 5272380189 REGON: Użytkownik może kontaktować się z ADIKU drogą pisemną, na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym, a także:
 1. poprzez pocztę elektroniczną o adresie magia@adiku.pl
 2. telefonicznie pod numerem tel. 606-640-644
  • Niniejszy Regulamin określa zasady oferowania przez ADIKU zabawek, sensorów, odzieży dziecięcej, biżuterii.
  • Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, należy przez nie rozumieć:

ADIKU – oznacza podmiot wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu;

dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, określonych właściwymi przepisami;

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej korzystającą ze Sklepu (w szczególności w celu dokonania zakupu Produktów);

Konsument – oznacza Użytkownika zawierającego z ADIKU Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika;

Konto – oznacza zestaw danych Użytkownika, chroniony hasłem i loginem, zawierający oprócz danych osobowych Użytkownika podawanych w procedurze rejestracji, informacje o jego zamówieniach. Założenie Konta jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie;

Produkty – oznacza zestaw produktów dla dzieci i dorosłych stanowiących ofertę Sklepu, przygotowywanych ręcznie (handmade) takich jak autorska biżuteria,
kocyki, przewijaki, czapki, ubranka, maskotki i zabawki sensoryczne. Wszystkie autorskie Produkty są chronione zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zmianami);

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

Sklep – oznacza podstronę internetową strony www.adiku.pl poprzez którą prowadzona jest sprzedaż Produktów

Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy ADIKU a Użytkownikiem będącą umową sprzedaży Produktów na podstawie której ADIKU przenosi na Klienta własność zakupionego Produktu za zapłatą ceny.

Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta (w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego) zawarcia Umowy obejmującej nabycie Produktu;

2.     Ogólne zasady zawierania Umów

 • Umowy są zawierane drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
 • Produkty dostarczane są wyłącznie drogą listowną/kurierską na adres wskazany przez Klienta;
 • Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu jego warunków.
 • ADIKU oferuje Produkty wskazane w ofercie Sklepu. Informacje zawarte na stronach i podstronach internetowych adiku.pl oraz na innych stronach dotyczących Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

3.     Warunki korzystania ze Sklepu

 • Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 • Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 • Użytkownik ma prawo korzystać z oprogramowania Sklepu. Oprogramowanie to jest chronione prawem, co oznacza w szczególności brak uprawnienia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek ingerencji w to oprogramowanie.
 • Zasady ochrony danych i informacji Użytkownika określa Polityka Prywatności dostępna na podstronach Sklepu.

4.     Zamówienia i ich realizacja

 • Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie. ADIKU informuje, ze złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia Umowy i związane jest z koniecznością dokonania zapłaty za zamówione Produkty. Dla realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie w formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Użytkownika. Jedynie podanie prawidłowych danych umożliwia realizację Zamówienia oraz dostarczenie zamówionych Produktów. Za przypadki błędnego podania danych przez Użytkownika, ADIKU nie ponosi odpowiedzialności.
 • Z zastrzeżeniem pkt. 4.3. i 4.4., Zamówienia są realizowane w terminie maksymalnym 14 dni roboczych od dnia:
 • złożenia Zamówienia zaksięgowania na rachunku ADIKU należnej ceny za zamówione Produkty – w przypadku płatności za Zamówienie przelewem, albo
 • złożenia Zamówienia – w przypadku wyboru innych niż ww. form płatności,

Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym jest zastrzeżony na korzyść ADIKU i ADIKU dokłada staranności aby Zamówienia złożone i opłacone do godziny 16:00 każdego dnia roboczego, były wykonywane w następnym dniu roboczym.

 • Jeśli Umowa dotycząca Produktu zawierana jest z Konsumentem, termin o którym mowa w tym punkcie będzie liczony od dnia, w którym upłynął wskazany w pkt. 5.2 i 5.3. Regulaminu termin do odstąpienia przez Klienta od Umowy,
 • Jeśli Klient będący Konsumentem oświadczy, że domaga się dostarczenia Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wówczas termin realizacji zamówienia jest liczony w sposób przedstawiony w pkt. 4.2 ADIKU informuje, że w przypadku złożenia przez Konsumenta żądania dostarczenia Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (żądania o którym mowa w zdaniu poprzedzającym), Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 5.
 • ADIKU zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 • Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji, wraz z treścią tego Regulaminu. Od momentu przesłania tej informacji Klient jest związany złożonym Zamówieniem. Umowa jest zawierana z tą chwilą przekazania Zamówienia do realizacji (poprzez dokonanie przez ADIKU stosownej adnotacji na Koncie).
 • Według wyboru Klienta, za zamówione Produkty można zapłacić przelewem bankowym.
 • W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego i braku dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, ADIKU jest upoważniony do odstąpienia od Umowy w drodze anulowania Zamówienia.
 • Ceny podane w Sklepie są cenami w polskich złotych, zawierającymi podatek od towarów i usług. ADIKU pobiera zryczałtowane opłaty związane z kosztami wysyłki zgodne z cennikiem(formy wpłaty: przelew, PayU, gotówka).
 • W przypadku niedostępności wszystkich lub niektórych Produktów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, wycofanie się ze złożonej oferty poprzez anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie niezwłocznie powiadamia Sklep.
 • Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez ADIKU fakturą VAT. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych.
 • ADIKU zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych Produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

5.     Odstąpienie od Umowy

 • Postanowienia tego punktu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 • Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wystarczające jest wysłanie, przed upływem terminów wskazanych poniżej, pisemnego oświadczenia o dostąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy może być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim ADIKU przyjął Zamówienie do realizacji, Zamówienie przestaje wiązać.
 • ADIKU ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Urządzenia. ADIKU dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. ADIKU może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt ADIKU niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. ADIKU informuje, że Konsument ma obowiązek poniesienia bezpośrednich koszty zwrotu Produktu (w szczególności koszty przesyłki pocztowej lub kurierskiej). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.     Reklamacje

 • Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie reklamacji pisemnie lub na elektronicznie, na adresy wskazane w pkt. 1 1 Regulaminu. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji przez ADIKU, ADIKU odeśle na adres e-mail Klienta informację o zaewidencjonowaniu zgłoszeniu reklamacji. W odniesieniu do Produktów, informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Klient powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym Produktem Paczkę należy odesłać na adres wskazany w pkt. 1.1.
 • Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
 1. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta;
 2. przedmiot reklamacji;
 3. w przypadku domagania się obniżenia ceny lub odszkodowania, udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
 4. kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia Urządzeń powstałych w trakcie ich transportu;
 5. podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.

Brak powyższych danych może utrudniać, a nawet uniemożliwiać rozpoznanie reklamacji w terminie.

 • Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Klient. Zgłoszona wada towaru jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta. W przypadku uzasadnionym (uznanie reklamacji) Sklep pokryje koszty wysyłki poniesione wcześniej przez klienta. W przypadkach nieuzasadnionych (odrzucenie reklamacji, gdy wada powstała z winy Klienta) koszty pozostają po stronie Klienta
 • Reklamacja rozpoznawana jest przez ADIKU nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia dostarczenia Produktu do ADIKU. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu. Reklamowany Produkt powinien zostać odesłany do Sklepu wraz z oryginalnym opakowaniem.

7.     Pozostałe postanowienia

 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 • Regulamin w aktualnie obowiązującej jest dostępny, nieodpłatnie i bez konieczności rejestrowania się w Sklepie, dla każdego Klienta na odpowiednich podstronach Sklepu
 • Zamówienia będą realizowane wedle postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.
 • ADIKU ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Klienci nie posiadający Konta w Sklepie będą zobowiązani do przeczytania Regulaminu w aktualnej wersji i jego zaakceptowania przez złożeniem Zamówienia. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o każdej zmianie Regulaminu (w formie wiadomości pozostawionej na koncie) przed jego wprowadzeniem i będą mogli zrezygnować z utrzymywania Konta w Sklepie w przypadku braku akceptacji jego postanowień.
 • Produkty biżuteryjne sprzedawane przez ADIKU nie są przeznaczone do noszenia przez dzieci. Nie należy zostawiać dziecka w żadnym z tych produktów bez opieki osoby dorosłej. Produkty biżuteryjne jak również sensoryczne zawierają drobne elementy i istnieje ryzyko zachłyśnięcia. ADIKU nie ponosi odpowiedzialności za złe użytkowanie produktów.
 • Produkty wykonywane są ręcznie dlatego mogą się od siebie nieznacznie różnić.
Udostępnij